سرطان پانکراس یکی از انواع سرطانه که بسیار نادره و عمدتا دیر تشخیص داده میشه و میزان مرگ و میر بالایی داره. دراین قسمت براتون از این بیماری، عوامل خطر، علایم اولیه، تشخیص و درمانش گفتیم

Thanks to Grapes and Vidian for producing such fantastic music tracks that you always hear at the start and the end of our show.

Share | Download

Play this podcast on Podbean App