در این قسمت از برنامه از ارتباط عوامل ویروسی، باکتری ها و انگل ها با ابتلا به سرطان گفتیم. با معرفی کریدور به دیگران کمک کنید اطرافیانتون در مورد سرطان بیشتر بدونند

Thanks to Grapes and Vidian for producing such fantastic music tracks that you always hear at the start and the end of our show.

Share | Download

Play this podcast on Podbean App