در این برنامه براتون از رادیکالهای آزاد و آنتی اکسیدانها گفتیم. مهمترین منابع غذایی آنتی اکسیدان ها رو ذکر کردیم و همینطور از تاثیر مکمل های آنتی اکسیدانی صحبت کردیم. اگر مبتلا به سرطان هستید به هیچ عنوان مکمل آنتی اکسیدانی مصرف نکنید

Thanks to Grapes and Vidian for producing such fantastic music tracks that you always hear at the start and the end of our show. 

Share | Download

Play this podcast on Podbean App