در این قسمت از سرطان روده بزرگ، عوامل خطر، علایم اولیه، غربالگری‌ها و درمانش گفتیم. سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع در ایرانه و بسیار اهمیت داره که در موردش بدونید، ازش پیشگیری کنید و علایم اولیه‌ش را بشناسید

Thanks to Grapes and Vidian for producing such fantastic music tracks that you always hear at the start and the end of our show.

Share | Download

Play this podcast on Podbean App