در این قسمت از برنامه الگوی غذایی پیشگیرنده از سرطان را توضیح دادیم. در مورد توصیه های سازمان بین المللی تحقیقات در زمینه سرطان گفتیم و الگوی غذایی مدیترانه ای را معرفی کردیم. اگر میخواهید از سرطان پیشگیری کنید حتما برنامه ی این هفته را گوش کنید

Thanks to Grapes and Vidian for producing such fantastic music tracks that you always hear at the start and the end of our show.

Share | Download

Play this podcast on Podbean App